Η «Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.» εξέδωσε ανακοίνωση προς το το επενδυτικό της κοινό αναφορικά με την διαδικασία συγχώνευσης δια απορρόφησης των θυγατρικών εταιρειών ΝΙΜΟΣ Α.Ε., ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε. και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση κατά την συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιρειών στις 28/03/2018, αποφασίσθηκε, για τεχνικούς λόγους, να μεταβάλλουν την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού και να ορίσουν νέο ισολογισμό μετασχηματισμού για την συγχώνευση των εταιρειών, αυτόν της 31.03.2018.

Η συγχώνευση δια απορρόφησης των ΝΙΜΟΣ Α.Ε., ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε. και ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΒΕΕ θα ολοκληρωθεί με βάσει τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και των άρθρων 69- 77α του Ν.2190/1920 καθώς και των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού του Χ.Α.

Η συγχώνευση τελεί υπό την αίρεση της λήψεως των κατά το Νόμο οριζόμενων αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και των αδειών και εγκρίσεων των αρμόδιων Αρχών.